Privacy Policy

Registrar

Name: Ferrotech Oy
Business ID: 2901161-9
Address: Sahakatu 1
Zip code: 70800
City: Kuopio
Phone number: +358 50 329 5591
Email address: markku.palviainen@ferrotech.fi

 

Data Protection Officer

Name: Markku Palviainen
Phone number: +358 50 329 5591
Email address: markku.palviainen@ferrotech.fi

 

Register’s purpose

Collected personal data is used to:

Identify client. Shipping of orders and to both maintenance and development of customer relationship.

 

Basis for collecting and handling data

Customer data is collected and handled by the customer’s consent, or to execute the contract made with customer.

 

Register’s data content

Business name, business ID, email address, phone number and person’s name.

 

Data retention time

Personal data will be retetentioned as long as it is needed to execute a contract made with a customer or to develop customer service.

 

Regular data sources

The data will be collected to the register from:

a person self.

 

Regular data extraditions

Data will not be extraditioned regularly outside the company.

 

Cookie policy

We use so-called cookie function ergo cookies on our website. A cookie is a small text file sent to user’s computer and thereat retentioned, which enables internet websites administrator to identify frequent site visitors, to ease users’ logging in to the site and to enable composing combined data of users. With this feedback we can continuously improve our site’s content. The cookies don’t harm users’ computers or files. We use them in a manner that we can provide our customers with data and services according to each individual needs.

 

Provided that our site visitor doesn’t want us to get aforementioned data with cookies, newest browser programs enable disabling cookies. This usually happens through the settings of a browser.

However, it is good to consider that cookies can be necessary for the proper function of some of the pages we maintain and the services we provide.

 

The protection of the register

Data is transferred over SSL protected connection.

Electrical data is protected with firewall, usernames and passwords.

The access rights of the data will be held only by the employees working for the registrar and who need this data in their tasks.

 

Automatic decision making

Automatic single decisions (EU data protection article 22) will not made made.

 

The rights of a registered person

A registerd person has a right to check which data of him has been recorded to personal data register. Written inspection request is to be sent signed to the person responsible for register matters.

Inspection right is free to be executed at most once per year.

The registered person has right to demand correction or deletion of incorrect or outdated data or a transfer from one system to another. The person has also right to limit or object handling of one’s handling of data according to EU data protection regulation’s articles 18 and 21.

The registered person has right to cancel one’s previously given consent for data handling or to make a complaint of the matters related to one’s data handling to supervising authority.

The registered person has also right to forbid the usage of one’s data to direct marketing purposes.

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Ferrotech Oy
Y-tunnus: 2901161-9
Osoite: Sahakatu 1
Postinumero: 70800
Postitoimipaikka: Kuopio
Puhelinnumero: +358 50 329 5591
Sähköpostiosoite: markku.palviainen@ferrotech.fi

 

Tietosuojavastaava

Nimi: Markku Palviainen
Puhelinnumero: +358 50 329 5591
Sähköpostiosoite: markku.palviainen@ferrotech.fi

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan tunnistamiseen. Tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Yrityksen nimi, Y-Tunnus.

 

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

 

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.